หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,240 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วงเรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเหรียง – บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1
30 พ.ย. 58
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่รวมวิธีตกลงราคา)
30 พ.ย. 58
76
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1)
30 พ.ย. 58
71
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสบายใจ-บ้านบางควายและรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง
30 พ.ย. 58
61
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าสะท้อน-บ้านทุ่งสบายใจและรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง
30 พ.ย. 58
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านบังโหลด - พรุดอเส็ม หมู่ที่ 1
30 พ.ย. 58
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่
30 พ.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายภายในตำบลหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลนาหมอศรี
30 พ.ย. 58
21
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา
30 พ.ย. 58
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใฃ้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปี 2559
30 พ.ย. 58
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ขั้นตอนการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559
30 พ.ย. 58
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง ชวนเชิญประชาชนร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ฺฺBike for dad"
26 พ.ย. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตำบลแม่ทอม
30 พ.ย. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศ รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่นฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัด อบจ.สงขลา
30 พ.ย. 58
52
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
30 พ.ย. 58
42

»ข้อมูลทั้งหมด 42,240 รายการ